Nawigacja

Czwartek 17.01.2019

Mapa

Czwartek 17.01.2019

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl

Misja i wizja pracy szkoły

1. Głównym  założeniem koncepcji pracy szkoły jest nieustanne dążenie do osiągania coraz to wyższego poziomu nauczania ,wychowania  i stwarzania coraz lepszych warunków do nauki , pracy i zabawy oraz zaplanowana i konsekwentnie prowadzona współpraca ze środowiskiem lokalnym  w oparciu o następujące priorytety:

- Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich  indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

- szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie.

- szkoła jest instytucją aktywizującą społeczność lokalną na rzecz edukacji młodzieży.

2.I. 1.Poszerzenie oferty zajęć dla uczniów mających trudności w nauce  

   - organizowanie zajęć wyrównawczych,

    - zwiększenie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu  nauczania (udział w projekcie „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”)

- utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców w którym mogliby otrzymać wskazówki jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce

- udzielanie pomocy pedagogicznej i logopedycznej

2.badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

3.Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,

4. Organizowanie działań motywujących uczniów do nauki:

- wprowadzenie rankingu klas: najwyższa średnia semestru, najwyższa średnia roku,

- promowanie  uczniów osiągających sukcesy w różnych  konkursach i zawodach sportowych na gazetce  szkolnej, na stronie internetowej oraz lokalnej prasie.

- ranking uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce ,wysokie lokaty w różnych konkursach – „ Uczeń Roku”

- upowszechnienie losów absolwentów szkoły ,którzy osiągnęli sukces (gazetka szkolna)

5. wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.

6. Realizacja  działań  z zakresu profilaktyki zdrowia: warsztaty promujące zdrową żywność, udział w programie  „nauka pływania”

 

 

2.II.

1.Koncepcja pracy szkoły realizowana jest poprzez ;

-   wychowanie i opiekę – przeprowadza się diagnozę sytuacji i potrzeby wychowawcze i organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z PPP we Wschowie uczniom i rodzicom, promowanie sukcesów uczniów i placówki,  dla dzieci dojeżdżających  zorganizowana jest  świetlica szkolna,  realizuje się działania z zakresu  profilaktyki zdrowia,  działania z zakresu przeciwdziałania przemocy demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu , współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami np. OPS , Straż, Policja, Ośrodek zdrowia, Biblioteka, PPP, Sołectwo, szkoły

-   kształcenie  -  stosowanie różnorodnych sposobów wspierania  i motywowania uczniów  do nauki, zwiększania szans edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania, wdrażanie do samorządności poprzez działanie samorządu uczniowskiego:

-  wprowadzani nowatorskich metod nauczania

-  stosowanie różnych sposobów  wspierania i motywowania uczniów

-  zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez  indywidualizację procesu nauczania

-  badanie osiągnięć edukacyjnych  uczniów  i podejmowanie działań  przyczyniających się do poprawy wyników nauczania

-  organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami

-  propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie

-  ranking uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, konkursach, zawodach sportowych

-  upowszechnienie losów absolwentów, którzy osiągnęli sukces

 

-  zarządzanie i organizację  -  stwarzanie warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy, pozyskiwanie środków na pomoce dydaktyczne projekty i programy unijne.

-       Np. powstała sala zabaw dla dzieci młodszych z Programu Rządowego  „Radosna szkoła”

-      zakup pomocy dydaktycznych dla klas młodszych  -    projekt „ Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”

-   wyjazdy uczniów na basen i lodowisko - w ramach Klubu sportowego „Orlik projekt ministerstwa sportu

-   objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę i  pedagoga

-   wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble komputery i sprzęt sportowy

-   adaptacja pomieszczenia kotłowni  na stołówkę szkolną

 -   wyposażenie  Sali  do  drugiego oddziału  przedszkolnego

-  pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje

-  realizacja programów rządowych  „Szklanka mleka „ „Owoce w szkole”

 -  współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym

-   współpraca ze szkołami

-    zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z ich zapotrzebowaniami

-   wprowadzenie zmian wynikających z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji

-  utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców

3. Diagnozy wstępne

-  na początku roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają diagnozę na wejście  w klasie IV z języka polskiego ,matematyki i języka niemieckiego, w klasie III z edukacji polonistycznej matematycznej, w klasie V i  VI  różnych przedmiotów. Dokonują analizy sprawdzając poziom opanowanych wiadomości i umiejętności a wyciągnięte wnioski uwzględniają w swoich planach pracy realizując podstawę programową

4.Realizacja podstawy programowej

wprowadza się dodatkowe godziny z matematyki  i jęz. Polskiego

-  organizuje się zajęcia wyrównawcze

-   efektywnie wykorzystuje się godz. z art. 42 KN

-  organizacja efektywnych  zastępstw za nieobecnych nauczycieli

-  wykorzystywanie na lekcjach metod aktywizujących

-  właściwe i efektywne wykorzystanie czasu na lekcji

-  zadawanie i systematyczne kontrolowanie prac domowych

-  indywidualizacja pracy z uczniem

-  uwzględnianie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów

-  doskonalenie umiejętności wymaganych na egzaminie zewnętrznym

Monitorowane działania wynikające z egzaminów zewnętrznych

Na podstawie raportu z egzaminów zewnętrznych wnioski i rekomendacje uwzględniane są w planie pracy szkoły i w planie nadzoru pedagogicznego

-  nadzór nad WSO i PSO ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych

-  dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości  uczniów opiniami i dysfunkcjami

 -  hospitacje diagnozujące umiejętności  określone w wymaganiach egzaminacyjnych

-  kontrola dokumentacji nauczyciela w zakresie uwzględnienia w planach pracy dydaktycznej wymagań określonych standardami 

-  nadzór nad realizacją podstaw programowych i osiągnięciem wymagań egzaminacyjnych

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl

Galeria zdjęć